IngqibeleloSyndicate.com

Ukubuyiselwa kwe1st Century Apostolic Christianity
IngqibeleloSyndicate.com

IngqibeleloSyndicate.com

I-Integrity Syndicate-Ukubuyiselwa kwe-1st Century Apostolic Christianity
Amanqaku okholo

Uthando luza kuqala

Uthixo Luthando. Ngamana uthando lukaThixo lungapheleliswa kuthi njengabalandeli bakaKrestu ngokwenene Funda Okuninzi "Uthando luza kuqala"

IVangeli yeZenzo

IVangeli yeZenzo yeVangeli kaYesu Krestu ngokwencwadi yeZenzo Funda Okuninzi "IVangeli yeZenzo"

Akukho Phantsi koMthetho

Ukungabinamthetho phambi koThixo kodwa phantsi komthetho kaKrestu, 1Kor 9: 20-21 Funda Okuninzi "Akukho Phantsi Komthetho"

Mnye uThixo noBawo

Kukho uThixo omnye, uYise, eziphuma kuye zonke izinto kwaye sivela kuye (1Cor 8: 5-6) Funda Okuninzi "Mnye uThixo noBawo"

UYesu, uMesiya

Mnye umlamli phakathi koThixo nabantu, umntu uKristu Yesu, owazinikelayo ukuba abe yintlawulelo yokukhulula abantu bonke. (1Tim 2: 5-6) Funda Okuninzi "UYesu, UMesiya"

Ubomi, Ukufa kunye nethemba losindiso

Abantwana bakaThixo bayancwina ngaphakathi belinde ngolangazelelo ukwenziwa oonyana - ithemba lovuko Funda Okuninzi "Ubomi, Ukufa kunye Nethemba Losindiso"

U guquka

Umgangatho wabapostile wenguquko - Guquka kwaye ukholelwe iVangeli Funda Okuninzi "Inguquko"

Isipho soMoya oyiNgcwele

Ukuqonda iphethini kunye nokulindelwa kokufumana isipho soMoya oyiNgcwele Funda Okuninzi "Isipho soMoya oyiNgcwele"

Umthandazo uyimfuneko

Isishwankathelo sokubaluleka komthandazo kunye nezikhokelo zendlela esimele ukuthandaza ngayo Funda Okuninzi "Umthandazo uyimfuneko"

Ukunyamezela kude kube sekupheleni

Zonke izinto ndizibalela ekuthini ziyilahleko ngenxa yokuxabiseka kokumazi uKristu Yesu iNkosi yam (Phil 3: 8) Funda Okuninzi "Ukunyamezela Kuse Ekupheleni"

Wamkelekile kwiQabane loQinisekiso

Ukusasaza kuYouTube

Resources

 

Ibhayibhile iyunithi

Amanqaku alandelayo agubungela izihloko ezinxulumene nesiseko se-Unitarianism yeBhayibhile. 

Isiseko seZibhalo

Ukuthembeka kukaMateyu Icandelo 2: Izichaso zikaMateyu

Imizekelo yempikiswano kaMateyu ngokuchasene nezinye iingxelo zeendaba ezilungileyo zinikiwe. Iindawo ezongeziweyo ezinengxaki nazo zishwankathelwe emva kokuphikisana. Funda Okuninzi "Ukuthembeka kukaMateyu Icandelo 2: Iziphikiso zikaMateyu"

Ukuthembeka kukaMateyu Icandelo 3: Mateyu 28:19

Inkqubo yobhaptizo yobuthathu yesiphelo sikaMateyu ayinakuba yeyokuqala kuMateyu. Ubungqina buquka izicatshulwa zikaEusebius kunye neembekiselo ezininzi Funda Okuninzi "Ukuthembeka kukaMateyu Icandelo 3: UMateyu 28:19"

Urhwaphilizo lweSibhalo

Urhwaphilizo lobuOthodoki lweMibhalo-ngqangi yeTestamente eNtsha Funda Okuninzi "Urhwaphilizo lweSibhalo"